Bostäder

Sveriges bostadsbestånd utgörs till övervägande del av lägenheter. Många anser att detta är den mest bekväma typen av bostad. Lägenheter kan dels vara hyresrätter, dels bostadsrätter. Under senare tid har andelen bostadsrätter ökat på bekostnad av hyresrätter som en följd av att allmännyttan har privatiserats. HSB är den i särklass största förmedlaren av bostäder, såväl hyresrätter som bostadsrätter. Lägenheterna i Sverige, oavsett bostadsform, är till övervägande del byggda mellan 1950 och 1985. Statens bostadspolitik bestod i att bygga en miljon nya bostäder, främst lägenheter, på en förhållandevis kort tid; det så kallade miljonprogrammet är väl bekant för de flesta. I takt med att miljonprogrammet etablerades fick termen bostad en ny mening. I varje lägenhet skulle det finnas varmvatten, kylskåp, frys och centralvärme. Miljonprogrammet har således betytt mycket för utbyggnad av övrig infrastruktur som krävs för bostäder. Eftersom miljonprogrammets bostäder av tradition placerades utanför stadskärnorna, har deras rykte försämrats i takt med den ökade invandringen och ghettoiseringen av förorterna. Materialstandarden på dessa bostäder är emellertid inte att förakta.

Lägenheter i funkishus och andra äldre bostäder är synnerligen populära. Dels är det äldsta bostadsbeståndet beläget mycket centralt, varför avståndet till stadskärnorna inte är särskilt märkbart. Man kan säga att populäriteten egentligen har att göra med att folk söker alternativ till bostäderna inom det föga populära miljonprogrammet. Troligen kommer emellertid dessa bostäder inom kort att tappa ”anhängare” eftersom underhållskostnaderna kommer att rusa i höjden när bostadsbeståndet åldras. Då ligger de betydligt nyare bostäderna i våra förorter närmare till hands.